پروژه های انجام شده

ادارات کل ارتباطات زیر ساخت
شامل مراکز :

1-PC زنجان
2-PC ورامین
3-PC سمنان
4-pc ملایر
5-pc شهر کرد
6-pcهای استان کهگیلویه و بویراحمد شامل سه مرکز
7-pc های آذربایجان شرقی شامل شش مرکز
8-SC1 همدان
9-SC2 همدان
10-SC1 تبریز
11-SC2 تبریز
12-SC1 اهواز
13-SC2 اهواز
14-PC های استان خوزستان شامل سه مرکز
15-اردبیل
16-کرج
17-بوشهر